À propos de Kisho Kurokawa

Kisho Kurokawa: From the Age of Machine to the Age of Life
(National Art Center, Tokyo, 2007)
Kisho Kurokawa, Fractal, Brera, and Symbiosis (Spazio
Brera
Ginza, Tokyo, 2006)
Kisho Kurokawa- Metabolism and Symbiosis, (German
Architecture Museum in Frankfurt and German Architecture
Center in Berlin, Germany, 2005)
Eco-Architecture / Eco-Cities (Royal Botanical Garden, Kew,
U.K., 2002)